Резултатите от търсенето ви

Поитика за поверителност

Обща информация

Как използваме Вашите лични данни

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме Вашите лични данни. Ако настоящето уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще публикуваме своевременно информация за това на нашия уебсайт.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

В съответствие с българското законодателство, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от idealendom

 • да достъпите Вашите лични данни, които магазина обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, може да намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на магазина на нашия уебсайт, както и във всеки наш офис в страната.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: panata.eu@abv.bg 

Можете да се свържете и с нашето длъжностното лице по защита на личните данни чрез следните координати: idealendom.eu@abv.bg 

Обработване на Вашите лични данни

Контактна форма на уебсайта

Какви са личните данни, които събираме

 • Име и фамилия
 • Електронен адрес
 • Фирма/Организация (ако е приложимо)
 • Други данни, в зависимост от въведената от Вас информация.

Защо събираме Вашите лични данни

 • За да можем да отговорим изчерпателно на Вашите запитвания / искания.

На какво правно основание събираме Вашите лични данни

 • Вашето съгласие да обработваме личните Ви данни.
 • Легитимният ни интерес да установяваме и упражняваме нашите права във връзка с потенциален или възникнал спор с Вас и да споделяме данните със софтуерни компании, с цел поддръжката на уебсайта.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • Личните Ви данни ще бъдат съхранени единствено за срока, който е необходим, за да отговорим на Вашето запитване. Въпреки това, в случай че Вашето запитване се отнася до съдебен или друг вид спор, е възможно да запазим личните Ви данни в срок от 5 години след направеното запитване.

С кого споделяме Вашите лични данни

Възможно е да споделим Ваши лични данни с:

 • Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на уебсайта и/или негови отделни функционалности.
 • Външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права

Общи условия

Благодарим ви за посещението на сайта www.idealendom.eu,

Тези условия могат да бъдат променяни от panata (наричан по-нататък „Дружеството“), по всяко време и по наше усмотрение, без предизвестие за актуализиране на този документ.

Тези правила и условия регулират използването на този уеб сайт. С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате и приемате настоящите Общи условия.

Използвайки този сайт вие се съгласявате да приемете всички промени в общите условия от момента на тяхното въвеждане. Поради това ние ви препоръчваме да преглеждате условията всеки път, когато използвате този уеб сайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание и материали на разположение в този уеб сайт са със запазени авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти, търговски тайни или други права на собственост и закони. Освен ако не е изрично разрешено от дружеството, Вие се съгласявате да не продавате, лицензирате, наемате, модифицирате, разпространявате, копирате, възпроизвеждате, предавате, показвате публично, изпълнявате публично, публикувате, адаптирате, редактирате или създавате производни продукти от такива материали или съдържание.

Както беше отбелязано по-горе, възпроизвеждане, копиране или преразпределение за търговски цели на всякакви материали или елементи от този уеб сайт е строго забранено без изричното писмено съгласие на фирмата. За информация относно искането на такова разрешение, моля, свържете се с нас на idealendom.eu@abv.bg 

ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да ви свърже с други сайтове в интернет. Тези сайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да намират за неподходящи или обидни. Тези други сайтове, не са под наш контрол и вие потвърждавате, че дружеството не е отговорно за точността, спазването на авторските права, законността, благопристойността, или всеки друг аспект на съдържанието на тези сайтове. Включването на такава връзка не означава задължително поддържане на другия сайт или някой от неговите оператори.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ

Вие гарантирате, че информацията, която предоставяте на дружеството чрез този уеб сайт е собственост на вас и че имате необходимите права да предоставите тази информация. Вие се съгласявате да я предоставите на нас без ограничение във времето, със световен лиценз, безвъзмездно. Като имаме право да я показваме, променяме, адаптираме, създаваме производни произведения, и използваме всякакви предложения, идеи и информация, която предоставяте на компанията.

Освен това, Вие се съгласявате, че няма да подавате или предавате съдържание чрез този уеб сайт или компания, която е:
Вулгарнa, клеветническa или порнографскa;
Насърчава извършването на престъпление или нарушение на закона;
Нарушава законите в ЕС и / или юрисдикцията, в която пребивавате;
Нарушава интелектуалните права на трето лице;
Oбиднa или неподходящa според типа на съдържание и информация, предоставена от дружеството и/или трети страни на този уеб сайт.

Ние си запазваме правото да премахваме или изтриваме съдържание подавано от вас, което нарушава тези правила, или което е неподходящо по наше усмотрение, без да носим отговорност и без да ви предупреждаваме.

Дружеството си запазва правото да сътрудничи с органите на реда и съдебните служители в разследването или наказателното преследване на престъпления или съдебно дело. Вие приемате да държите дружеството извън отговорност за всички последствия или действия, предприети от дружеството в сътрудничество с такова разследване в областта на правоприлагането или съдебния ред.

ЗА КОНТАКТИ

Ако ви е необходимо да се свържете с нас, пишете нa: idealendom.eu@abv.bg 

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Всички материали, информация, софтуер, продукти и услуги, включени в или предоставени чрез този сайт („съдържание“) се предоставят „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба. Съдържанието се предоставя без гаранции от всякакъв вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, или НЕНАРУШАВАНЕ. Дружеството и неговите агенти не гарантират, че съдържанието е точно, надеждно и вярно; че този сайт ще бъде на разположение в даден момент или място; че всякакви дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че съдържанието е без вируси или други вредни компоненти. Използването на този уеб сайт е само на ваш риск. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, тези изключения може да не се отнасят за вас.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

При никакви обстоятелства дружеството или неговите агенти, свързани с него дружества, служители, директори и изпълнителите не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети, които са резултат от използването на или невъзможността за използване на този уеб сайт. Това ограничение се прилага независимо дали твърдяната отговорност се основава на договор, закононарушение, небрежност, строга отговорност, или всяка друга основа, дори ако компанията е предупредена за възможността от такива щети. Освен ако не е забранено от закона, в никакъв случай размерът на колективна отговорност на дружеството и неговите агенти, свързани с него дружества, служители, директори и изпълнители не превишава действително изплатена на дружеството за продукти или услуги сума. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети, отговорност на дружеството в тези юрисдикции трябва да бъде ограничена до степента, позволена от закона.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

По искане на дружеството, вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и да държите дружеството и други негови дъщерни дружества, както и всички служители, изпълнители, и директори без последствия от всички задължения, претенции и разходи, включително адвокатски такси, които възникват от ваша неправилна употреба на този уеб сайт или от ваше нарушение на правилата и условията посочени тук.

КЛАУЗИ И ИНТЕГРАЦИЯ

Освен ако не е изрично указано друго, това споразумение съставлява цялото споразумение между вас и дружеството по отношение на този уеб сайт и замества всички предишни или едновременни комуникации между вас и дружеството по отношение на този уеб сайт. Ако някоя част от тези Общи условия е невалидна или неприложима, тази част може да се тълкува по начин, съобразен с действащото законодателство, за да отрази, колкото е възможно, първоначалните намерения на страните, като останалите части остават в пълна сила и ефект.

ЮРИСДИКЦИЯ

Опровержения и риск

Продуктите и услугите, продавани или предоставяни безплатно на този уеб сайт не трябва да се тълкуват като обещание или гаранция за печалба.

Вашето ниво на успех в постигането на резултати от използването на нашите продукти и информация зависи от времето, което отделяте за тях, идеите и техниките, които използвате, вашите финанси, знания и различни умения.

Тъй като тези фактори са индивидуални и се различават при всеки, ние не можем да гарантираме успех или определено ниво на доходи, нито сме отговорни за някое от вашите действия.

Всички прогнози или твърдения, относно каквито и да е резултати, споменати на този сайт или в предоставяните от нас продукти и услуги, изразяват субективно мнение за това какво някои хора могат да постигнат или какво ще се случи.

Много фактори са от значение при определяне на действителните резултати и ние не правим никакви гаранции, че ще се постигнат резултати близки до нашите или до тези на някой друг. В действителност, ние не правим никакви гаранции, че ще се постигнат каквито и да е резултати от идеите и техниките, които се съдържат на нашия уеб сайт или в нашите продукти.

В това чисо включваме и всички примери и препоръки в сайта и в продуктите ни. Може да се приеме, че нито една от тези истории не представлява „средния“ или „типичен“ опит на ползващите наши материали и услуги.

В действителност при всеки продукт или услуга ние знаем, че някои хора купуват нашите продукти, но никога не ги използват и следователно няма да получат никакви резултати. Поради това трябва да се предположи, че ще няма да получите никакви резултати с тази програма.

Въпреки, че не правим никакви гаранции за каквито и да е резултати, вие може да се възползвате от опциите за прекъсване на услуга и/или възстановяване на средства, ако са изрично споменати като опция в условията на ползване на конкретния продукт или услуга. Ако не са договорени допълнителни условия за конкретен продукт или услуга,в сила важат общите условия на сайта.

Посещавайки този сайт и/или използвайки продукти и услуги предоставяни от нас, вие се съгласявате безусловно, че Паната и  www.idealendom.eu не носят отговорност за вашия успех или провал и не правим никакви гаранции, че нашите продукти и услуги ще донесат какъвто и да е резултат.

Всяка дейност има своите рискове и ние не носим отговорност за вашите действия.

Сравнете списъци